Telefon: +385(0)35/44 54 66

Predmet poslovanja

Društvo Leko-biro d.o.o. je osnovano 1992. godine, a osnovna djelatnost obuhvaća projektiranje iz područja industrijske izgradnje, izradu investicijske i tehnološke dokumentacije, statičkih proračuna, sveukupne dokumentacije za nove projekte kao i racionalizaciju i prilagodbu postojećih industrijskih rješenja na nova trendovska rješenja.

Osnovne usluge koje pružaju su: izrada svih projekata koji su osnova za ishođenje građevinske dozvole izrada izvedbenih projekata za izvođenje nadzor nad izgradnjom izrazito specifičnih inženjerskih projekata. koordinatori zaštite na radu

Tijekom 24 godine svog postojanja, društvo je projektiralo dokumentaciju za najrazličitije građevinske objekte (gospodarski, javni, državni, povijesni, sakralni, stambeni, poljoprivredni, osobito zahtjevne inženjerske konstrukcije, poslovni objekti, objekti OIE), no specijalizirali smo se u području: energetike (termoelektrane, bioplinska i kogeneracijska postrojenja - OIE) procesne industrije (cementare, željezare, šećerane, drvna industrija) poljoprivredni objekti intenzivnog uzgoja konzumne peradi, tovljenika i muznih krava specijalnih inženjerskih konstrukcija (rezervoari, silosi, bunkeri, vodotornjevi, antenski, rasvjetni i reklamni stupovi, dizalice, dimnjaci).

Zakoni i propisi

Zakoni Narodne novine br.
Zakon o gradnji
153/13
Zakon o prostornom uređenju
153/13
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
78/15
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
80/11
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
74/14
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
78/15
Zakon o zaštiti okoliša
80/13, 78/15
Zakon o zaštiti prirode
70/05; 139/08; 57/11, 80/13
Zakon o zaštiti od buke
30/09, 55/13, 153/13
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
94/13
Zakon o tržištu toplinske energije 14/14, 102/14, 95/15

Projektiranje

Naše stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja rezultat su višegodišnjeg radnog iskustva na projektiranju svih faza projekata, a voditelji građevinskog i strojarskog tima poduzeća Leko-biro d.o.o. članovi su Hrvatske komore inženjera građevinarstva/strojarstva i eksperti su za pojedini dio radnih zadataka, svatko iz svog područja.

Za Vas radimo

IDEJNE PROJEKTE kojima se tehnički stvaraju rješenja za usuglašavanje sa investitorom.

GLAVNE PROJEKTE – skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži: arhitektonski projekt građevinski projekt elektrotehnički projekt strojarski projekt projekt vodovoda i kanalizacije projekt zaštite od požara projekt zaštite na radu troškovnik projektiranih radova.

IZVEDBENE PROJEKTE kojima se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.

PROJEKTE UKLANJANJA GRAĐEVINE kojima se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine.

Kako bismo osigurali što bolju realizaciju svake konstrukcije, usko surađujemo sa svim investitorima i gotovo uvijek konačan proizvod za naše klijente donosi više od očekivanog.

Stručni nadzor u građenju

Pod obavljanjem poslova stručnog nadzora građenja podrazumijeva se obavljanje svih poslova kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a obavljaju ga nadzorni inženjeri. Vršimo uslugu nadzora za izvođenje radova na građevinama visokogradnje i industrijskih građevina osobitog karaktera. Pri vršenju nadzora, uz savjetovanje investitora, osiguravamo građenje sukladno odobrenoj dozvoli, kvalitetno i u željenom roku pri čemu aktivno sudjelujemo u iznalaženju tehničkih rješenja pri gradnji. Nadzor obavljamo u sve tri struke, građevinske, strojarske i elektrotehničke.

Koordinator za zaštitu na radu

Svrha zaštite na radu je sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom te zaštita radnog okoliša i sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Leko-biro d.o.o. obavlja poslove koordinacije kao:
1. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – Koordinator I koordinacija primjene načela zaštite na radu; izrada plana izvođenja radova; izrada dokumentacije, odnosno elaborata zaštite na radu.
2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – Koordinator II izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova, usklađivanje plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu, osiguranje suradnje i uzajamnog izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih predstavnika, provjeravanje provode li se radni postupci na siguran način i usklađivanje propisanih aktivnosti, osiguranje pristupa gradilištu samo osobama koje su na njemu zaposlene i osobama koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

Energetska obnova i toplifikacija naselja

Provedba energetskog pregleda prvi je korak u energetskoj obnovi zgrade i povećanju energetske učinkovitosti. Obnovom po načelima energetske učinkovitosti građani mogu ostvariti uštede na režijama od 30% do 60% te osigurati kvalitetnije uvjete stanovanja. Energetski učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih kuća koje nemaju ta svojstva. Toplifikacija naselja spada u jedan vid energetske obnove stambenih objekata, povećavajući učinkovitost korištenja toplinske energije, osobito na obnovljivim izvorima energije. Svojim klijentima nudimo i stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za prijavu na natječaje i javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Investicijske studije i analize

Svim svojim klijentima nudimo analize opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja, a sve prema pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneracije. Analiza je u svrhu ishođenja energetskog odobrenja i svih potrebnih bankarskih odobrenja.

kontaktieren Sie uns
  • Adresse:Ulica 108. brigade ZNG 24
    35000 Slavonski Brod
  • Telefon: +385(0)35/44 54 66
    Telefon: +385(0)35/21 88 08
  • e-mail: info@leko-biro.hr
  • Montag - Freitag: 7:00 - 15:00
    Samstag - Sonntag: geschlossen
Schicke eine Nachricht

© 2017. Uredio: Programming PROTOCOL.